9 pași spre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană
#MoldovaEUCandidateCheck

Raport Alternativ nr.2
Realizarea Planului de Acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE

translate.introductionTitle

La 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană (UE). Decizia UE s-a bazat pe avizul favorabil al Comisiei Europene, după evaluarea chestionarului completat, în contextul cererii de aderare depuse de Republica Moldova în martie 2022. Primul raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de Republica Moldova în politica de extindere a UE va fi publicat în toamna anului 2023. 

Răspunsurile la chestionarul UE au fost, de asemenea, completate cu contribuția experților moldoveni din diasporă și societatea civilă. IPRE, Expert-Grup și CRJM, în colaborare cu Fundația Soros Moldova, în cadrul inițiativei #ThinkTanks4EUMembership, au contribuit la pregătirea răspunsurilor Republicii Moldova la Chestionarul UE.

În aprilie 2022, a fost creată Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE), prezidată de Președintele Republicii Moldova - o platformă incluzivă care a reunit membri ai Guvernului, parlamentari, reprezentanți ai societății civile și ai autorităților locale și care asigură coordonarea strategică a procesului de integrare europeană. La 4 august 2022, CNIE a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE (în continuare Plan de Acțiuni). 

În acest context, IPRE, Expert-Grup și CRJM, în cadrul inițiativei #ThinkTanks4EUMembership și în cooperare cu Fundația Friedrich Ebert au demarat un proces de monitorizare și evaluare a implementării celor 9 recomandări ale Comisiei Europene. 

Rezultatele exercițiului de monitorizare sunt reflectate în Tabelul de Monitorizare #MoldovaEUCandidateCheck disponibil online aici: https://euromonitor.md/ro

La 13 aprilie 2023, au fost publicat primul Raportul alternativ și Tabelul de Monitorizare #MoldovaEUCandidateCheck care a reflectat rezultatele evaluărilor inițiale pentru perioada 1 iulie 2022 – 31 martie 2023.

Cel de-al doilea Raport alternativ include progresele, constrângerile și prioritățile revizuite și actualizate pentru perioada 1 iulie 2022 – 30 iunie 2023, având în vedere că termenul limită de îndeplinirea a celor 9 angajamente este iunie 2023. Prezentul raport de asemenea ia în vedere constatările intermediare și prioritățile adiționale sub forma așa-numitor „deltas”, care vor fi luate în considerație de Comisia Europeană la elaborarea primului Raport în cadrul Pachetului de Extindere al UE, care va fi publicat în toamna anului curent.

translate.methodology

Raportul #MoldovaEUCandidateCheck este elaborat ca rezultat al unui exercițiu independent de monitorizare și evaluare a implementării Planului de acțiune pentru implementarea celor 9 recomandări identificate în avizul Comisiei Europene în iunie 2022, realizat de experții IPRE, Expert-Grup și CRJM, în baza unei metodologii axate pe evaluarea cantitativă și calitativă.

Evaluarea cantitativă a implicat analiza evoluțiilor în realizarea celor 60 de acțiuni din Planul de Acțiuni aprobat de CNIE corespondente celor 9 recomandări-cheie și respectiv completarea Tabelului de Monitorizare cu principalele evoluții și aprecierea gradului de realizare după cum urmează:

 

Aprecierea gradului de realizarePunctajSemnificație
Implementat fără carențe5Acțiunea a fost implementată conform indicatorilor și în conformitate cu prevederile legale privind procedura legislativă și transparența în procesul decizional. Conținutul actului normativ adoptat sau al acțiunilor întreprinse este în concordanță cu spiritul sau scopul acțiunii.
Implementat cu unele rezerve4Acțiunea a fost implementată cu unele rezerve nesemnificative legate de abaterile de la respectarea prevederilor legale privind procedura legislativă și transparența în procesul decizional.
Inițiat și este în proces de implementare3Acțiunea a fost inițiată, dar nu a fost implementată către finalizarea exercițiului de evaluare.
Implementat cu rezerve substanțiale2Acțiunea a fost implementată cu unele deficiențe semnificative legate de cazurile în care conținutul actului adoptat sau acțiunile întreprinse nu sunt în conformitate cu spiritul sau scopul acțiunii sau sunt contrare angajamentelor internaționale; nu respectă dispozițiile legale privind procedura legislativă și nu au făcut obiectul unor norme de transparență în procesul decizional.
Neimplementat1Acțiunea nu a fost implementată.
Neinițiat0Nu au fost inițiate măsuri de implementare a acțiunii

 

După finalizarea aprecierii gradului de realizare a fiecărei din cele 60 de acțiuni și „deltas” corespondente celor 9 angajamente în Tabelul de monitorizare, în Raportul #MoldovaEUCandidateCheck va fi reflectată aprecierea generală pentru fiecare angajament evaluat, care va reprezenta media aprecierii gradului de realizare a acțiunilor corespondente fiecărui angajament. 

După finalizarea evaluării cantitative în baza informațiilor reflectate în Tabelul de Monitorizare, Raportul #MoldovaEUCandidateCheck reflectă evaluarea calitativă sintetizând  principalele constatări cu privire la (a) progresele, (b) constrângerile și (c) prioritățile recomandate pentru perioada următoare în vederea implementării celor 9 angajamente necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare cu UE. 
Proiectul Tabelului de Monitorizare și al Raportului au fost supuse revizuirii inter pares de către echipa de autori, precum și a revizuirii externe  în cadrul reuniunilor de consultare dedicate evaluării celor 9 angajamente cu participarea autorităților naționale relevante și reprezentanților societății civile. Versiunea finală a Raportului a fost definitivată luând în considerație concluziile reuniunilor consultative.”

 

translate.disclaimerTitle

Această publicație este elaborată în cadrul proiectului „Moldova-EU Candidate Check: 9 pași spre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană” implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Expert-Grup și Centrul de Resurse Juridice în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert” (FES). Conținutul publicației reprezintă o e evaluare independentă a autorilor cu privire la gradul de implementare al Planului de Acțiuni pentru punerea în aplicare a celor 9 măsuri-cheie privind criteriile politice și economice identificate de Comisia Europeană în avizul său din iunie 2022 aprobat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE), care de asemenea include în componența sa reprezentanții IPRE și Expert-Grup, organizații ale societății civile membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. Opiniile prezentate în Raport aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă poziția Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, CNIE sau a Fundației „Friedrich Ebert” .

Fundația „Friedrich Ebert” (FES)

este o fundație politică social- democrată germană, al cărei scop este promovarea democrației, păcii, înțelegerii și cooperării internaționale. FES își îndeplinește mandatul în spiritul democrației sociale și promovează dezbaterile publice pentru identificarea soluțiilor social-democrate la problemele actuale și viitoare ale societății. În Republica Moldova, FES are drept scop promovarea democrației, păcii și justiției sociale prin intermediul dialogului politic, al educației și al cercetării.

translate.address

str. București 111, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

translate.phone

+ 373 22 530 532

E-mail:

fes@moldova-fes.md

Expert-Grup

este un centru analitic (eng.: think-tank) independent, specializat în cercetări economice și de politici publice.

Misiunea Expert-Grup este de a promova interesul public și de a elabora soluții eficiente și inovatoare pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Organizația a fost constituită în anul 1998 și reprezintă o reflecție a idealurilor împărtășite de un grup de tineri intelectuali din Republica Moldova, care au creat-0 cu scopul de a contribui la dezvoltarea țării. Activitatea de cercetare a Expert-Grup a început în anul 2006.

Ne poziționăm ca un centru analitic neutru din punct de vedere politic și ideologic, și nu reprezentăm interese economice, corporative sau politice.

translate.address

str. Vlaicu Pârcălab 3, mun. Chișinău, MD-2009, Republica Moldova

translate.phone

+373 22 999 312

E-mail:

info@expert-grup.org

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

este un centru analitic (eng. think-tank) independent, apolitic și non-profit în Republica Moldova.

Misiunea IPRE este de a contribui la accelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.

IPRE este unul dintre principalele centre de cercetare și analiză din Republica Moldova specializate în probleme de integrare europeană, dezvoltare durabilă, bună guvernare și politici privind statul de drept, politică externă și de securitate.

translate.address

str. București 90, of. 20 mun. Chișinău, MD-2001 Republica Moldova

translate.phone

+373 22 788 989

E-mail:

info@ipre.md

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

este organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare,

monitorizare și advocacy.

Misiunea CRJM este de a promova justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanisme anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație.

CRJM acționează prin analiza și promovarea politicilor publice, monitorizarea justiției, reacții la decizii periculoase cu impact sistemic, informarea și sensibilizarea societății și a partenerilor de dezvoltare, litigare strategică, instruiri și alte activități de abilitare.

translate.address

str. A.Şciusev 33, Chișinău MD-2001, Republica Moldova

translate.phone

+373 22 843 601

E-mail:

contact@crjm.org

Powered by